1

محورهای کنفرانس و فراخوان مقاله
محورهای کنفرانس
1

محورهای کنفرانس و فراخوان مقاله
محورهای کنفرانس
پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان