1

فرمت پوستر مقاله
فرمت تهیه پوستر مقالاتی که به صورت پوستر پذیرش شده اند
1

فرمت پوستر مقاله
فرمت تهیه پوستر مقالاتی که به صورت پوستر پذیرش شده اند
پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان