1

مقالات پذیرش شده
اعلام مقالات پذیرش شده
پرداخت هزینه پذیرش مقالات
پرداخت هزینه پذیرش مقاله از طریق فیش بانکی و ارسال تصویر آن
هزینه های ثبت مقاله
راهنمای ثبت و ارسال مقاله
روش ثبت مقاله
راهنمای نگارش و ارسال مقالات
راهنمای نگارش مقاله
1

راهنمای نگارش و ارسال مقالات
راهنمای نگارش مقاله
هزینه های ثبت مقاله
راهنمای ثبت و ارسال مقاله
روش ثبت مقاله
پرداخت هزینه پذیرش مقالات
پرداخت هزینه پذیرش مقاله از طریق فیش بانکی و ارسال تصویر آن
مقالات پذیرش شده
اعلام مقالات پذیرش شده
پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان