ارائه مقاله بصورت سخنرانی
ارائه مقالات پذیرش شده به صورت سخنرانی
فرمت پوستر مقاله
فرمت تهیه پوستر مقالاتی که به صورت پوستر پذیرش شده اند
نحوه شرکت حضوری در همایش
برای شرکت حضوری در همایش اعلام قبلی ضروری است.
مقالات پذیرش شده
اعلام مقالات پذیرش شده
پرداخت هزینه پذیرش مقالات
پرداخت هزینه پذیرش مقاله از طریق فیش بانکی و ارسال تصویر آن
مهلت ارسال مقالات تمدید شد.
مهلت ارسال مقالات تا بیستم دیماه تمدید شد.
هزینه های ثبت مقاله
راهنمای ثبت و ارسال مقاله
روش ثبت مقاله
محورهای کنفرانس و فراخوان مقاله
محورهای کنفرانس
راهنمای نگارش و ارسال مقالات
راهنمای نگارش مقاله
درباره کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
تاریخ های مهم
تماس با دبیرخانه
کمیته علمی همایش
چارت سازمانی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان