1

مهلت ارسال مقالات تمدید شد.
مهلت ارسال مقالات تا بیستم دیماه تمدید شد.
تاریخ های مهم کنفرانس
تاریخ های مهم
1

تاریخ های مهم کنفرانس
تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقالات تمدید شد.
مهلت ارسال مقالات تا بیستم دیماه تمدید شد.
پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان