دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، سالن شهریار

پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان