هزینه های ثبت مقاله

هزینه ثبت نام در کنفرانس، داوری مقالات، شرکت در کنفرانس، ارسال گواهی پذیرش و مجموعه مقالات به شرح ذیل می باشد:

  1. مقاله اول دانشجویان: 1/000/000ریال.
  2.  مقاله دوم دانشجویان: 500/000ریال.
  3. مقاله اول اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد: 1/500/000ریال.
  4. مقاله دوم اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد: 1/000/000ریال.

تذکر1: هزینه ها پس از داوری مقالات و اعلام پذیرش پرداخت خواهدشد. صدور گواهی پذیرش مقالات و شرکت در کنفرانس منوط به پرداخت هزینه ها خواهدبود.

تذکر2: برای پرداخت هزینه پس اعلام پذیرش مقاله به قسمت خرید سرویس ها وخدمات مراجعه نمایید.

نویسنده: اصغر زیرک باروقی
تاریخ نگارش:1397/9/14

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان