1

ویرایش آدرس پستی جهت ارسال گواهی پذیرش و مجموعه مقالات
ویرایش آدرس پستی جهت ارسال گواهی پذیرش و مجموعه مقالات همایش
شرح برنامه روز همایش
شرح برنامه روز برگزاری همایش ملی چالشهای قانون مدنی و مسائل نوپدید
ارائه مقاله بصورت سخنرانی
ارائه مقالات پذیرش شده به صورت سخنرانی
نحوه شرکت حضوری در همایش
برای شرکت حضوری در همایش اعلام قبلی ضروری است.
درباره کنفرانس
1

درباره کنفرانس
نحوه شرکت حضوری در همایش
برای شرکت حضوری در همایش اعلام قبلی ضروری است.
ارائه مقاله بصورت سخنرانی
ارائه مقالات پذیرش شده به صورت سخنرانی
ویرایش آدرس پستی جهت ارسال گواهی پذیرش و مجموعه مقالات
ویرایش آدرس پستی جهت ارسال گواهی پذیرش و مجموعه مقالات همایش
شرح برنامه روز همایش
شرح برنامه روز برگزاری همایش ملی چالشهای قانون مدنی و مسائل نوپدید
پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان