مقالات پذیرش شده
اعلام مقالات پذیرش شده
پرداخت هزینه پذیرش مقالات
پرداخت هزینه پذیرش مقاله از طریق فیش بانکی و ارسال تصویر آن
مهلت ارسال مقالات تمدید شد.
مهلت ارسال مقالات تا بیستم دیماه تمدید شد.
هزینه های ثبت مقاله
راهنمای ثبت و ارسال مقاله
روش ثبت مقاله
محورهای کنفرانس و فراخوان مقاله
محورهای کنفرانس
راهنمای نگارش و ارسال مقالات
راهنمای نگارش مقاله
درباره کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
تاریخ های مهم
تماس با دبیرخانه
کمیته علمی همایش
چارت سازمانی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان